Regler

Oppdaterte regler vil du til en hver tid alltid finne i regelboka hos NBF som ligger her: Bilsportboka

9. Bestemmelser om anbud og salg

Arrangøren er ansvarlig for å gjennomføre anbudsprosessen etter gjeldende regler.

Klage på forhold omkring anbudsgiving, må leveres umiddelbart- og senest 5 minutter etter at anbudsrunden er avsluttet. Det er juryen som tar beslutning i klagesaker.

Alle biler som er godkjent for konkurransen er på bud, med unntak av de som er godkjent som debutanter i konkurransen.

Hver budgiver kan kun legge inn bud på inntil 2 biler pr. dag på et stevne (inkl. egen bil). Det kan legges inn så mange bud man ønsker på hver av disse to bilene.

Hvis en budgiver legger inn på flere enn 2 biler, vil vedkommende bli utelatt fra trekking fra og med den tredje bilen og budavgift vil tilfalle arrangørklubb.

Det digitale systemet tillater kun bud på 2 biler fra samme bruker.

Oppgjør for bil kan gjøres med kontanter, Vipps eller direkte overføring fra bank. Budvinner bestemmer hvilke oppgjørs måte som skal brukes og tidligere bileier må ha mulighet til å motta oppgjøret på den måten budvinner bestemmer.
Anbudet skal betales «der og da». Dersom anbudet ikke kan betales med en gang tilfaller bilen vognlisensinnehaver. Det er juryen som tar avgjørelsen i en slik sak.

For utenlandske deltagere er det egne retningslinjer for anbud: Retningslinjer for utenlandske deltagere på norske løp

Spesielt for junior:
I bilcross junior er kun finalebilene på anbud. (Avvik fra dette kan i helt spesielle tilfeller søkes NBF).
Dersom bilen går i flere klasser er bilen på anbud. Se også pkt. 4.3.
Ved to eller flere dagers stevner skal juniorer som velger å trekke seg fra konkurransen før siste konkurransedag er ikke lenger å anse som deltagere i konkurransen og skal stå som trukket fra løpet på den endelige resultatlisten. Bilen er da ikke på anbud.
I løp uten tradisjonelle finaler (der f.eks. kjøres etter bakkeløpsprinsipp, sprint e.lign), er de 10 beste bilene i juniorklassen på anbud.

9.1 Anbudssum og gebyr

Verdien på en bilcrossbil er kr. 11.000 (norske kroner). Det er bare dette beløpet som kan aksepteres ved eventuelt anbud på bilen.

Anbudsgebyr er kr. 370,-

Den samlede gebyrsum pr. klasse, begrenset oppad til kr. 5.000,- skal deles likt mellom de ti beste i klassen. (Er gebyrsummen kr. 5000,- eller mer skal det deles ut kr. 500,-. Ved lavere gebyrsum skal gjeldende deltagere ha 10 % av beløpet). Starter en bil i flere klasser, skal anbudene for samme bil trekkes samlet. Gebyret tildeles klassen med færrest deltakere.

9.2 Hvem kan legge inn anbud

Alle, med unntak av de funksjonærer som direkte behandler anbud, løpets jury, løpsleder, ass. løpsleder, løpssekretær og teknisk ansvarlig, kan legge inn anbud på hvilken som helst deltakerbil som er godkjent av teknisk kontroll.

9.3 Biler som avviker fra anbudsreglementet

Dersom arrangør godtar anmeldelser fra utøvere med biler som avviker fra anbudsreglementet plikter arrangør å føre liste over disse som skal offentliggjøres på offisiell oppslagstavle og ved anbudslukene (utenlandske deltagere, biler med dispensasjon på grunn av funksjonshemmingosv.)

9.4 Anbud

Det er to forskjellige reglement en arrangør kan bruke for å avvikle en anbudsrunde.

Hvilke metode som vil bli benyttet må komme klart frem i tilleggsreglene og arrangøren plikter til å opplyse publikum via speaker/oppslag om hvilket anbudsystem som brukes.

Arrangøren kan ikke opplyse om hvilke biler det er lagt inn anbud på før anbudsgivningen er avsluttet og anbudsfristen utløpt.

Alle deltagere skal ha med vognlisens til budrunden for overlevering ved salg.

Arrangør kan be anbudsgiver om legitimasjon. 

9.4.1 Manuelle anbud

Anbud skal innleveres ved bruk av anbudsluker og anbudskonvolutter.

Anbudet skal være løpssekretariatet i hende senest innen 15 min. etter siste A-finale er avsluttet. Ved stor anbudsaktivitet, skal anbudskøen lukkes i henhold til tidsfrist slik at alle som er i køen innen tidsfristen skal få anledning til å legge inn bud.

Anbudsluker og anbudskonvolutter.

Anbud innleveres til løpssekretariatet i NBFs anbudskonvolutt og gebyr skal betales. Det skal her komme frem kjøperens identitet, samt startnummer på den bil anbudet legges inn på (dersom navn på fører av bilen ikke stemmer med startnummer, er det startnummer som gjelder).

Flere bud på samme bil

Er det flere anbud på samme bil, skal det foretas loddtrekking. Blåpapirdelen av anbudskonvolutten skal brukes ved loddtrekkingen. Dersom anbudet ikke kan betales , tilfaller bilen vognlisensinnehaver. Det er juryen som tar avgjørelsen i en slik sak.

Arrangør kan velge om de ønsker å lese opp anbudsgivere. Det må komme frem av tilleggsreglene om anbudsgivere blir lest opp eller ikke.

Det er anbudgiveres plikt å følge med på opplesingen. Etter at bilen er trukket kan det ikke komme innsigelser på opplesingen.

Starter en bil i flere klasser, skal anbudene for samme bil trekkes samlet.

9.4.2. Digitale Anbud

Kommentar: Flere arrangører ønsker digitalt anbudsprogram. Det er derfor lagt til rette for dette i reglementet til et eller flere anbudsprogram er tilgjengelig. Seksjonen tar forbehold om at det kan komme endringer i reglement da anbudsprogram er ferdigstilt.

Det digitale systemet tillater kun bud på 2 biler fra samme bruker.

Anbud leveres på digitalt i et anbudsprogram godkjent av bilcrosseksjonen. Denne kan bare brukes når arrangøren har mobilnett dekning på sitt baneanlegg.

Anbudet leveres via pålogging og kjøp i en app/nettside på telefon/nettbrett. Når dette er gjort vil kjøper motta bekreftelse på at bud er mottatt og godkjent, som må fremvises hvis anbudsgiver vinner anbudsrunden. Arrangøren er også pålagt å ta imot manuelle bud. Disse manuelle budene blir lagt inn i det digitale systemet av arrangøren og det vil ikke benyttes budkonvolutter.

Anbudet skal være levert 15 min. etter siste A-finale er avsluttet. Den digitale innleveringen stenges. Ved stor anbudsaktivitet i den manuelle luken, skal anbudskøen lukkes i henhold til tidsfrist slik at alle som er i køen innen tidsfristen skal få anledning til å legge inn bud.

Flere bud på samme bil

Er det flere anbud på samme bil, skal det trekkes. Loddtrekningen blir foretatt av det digitale anbudsystemet når budrunden er avsluttet. Anbudsystemet trekker anbudsvinner. Dersom anbudet ikke kan betalestilfaller bilen vognlisensinnehaver. Det er juryen som tar avgjørelsen i en slik sak.

Starter en bil i flere klasser, skal anbudene for samme bil trekkes samlet.

9.5 Forbud mot å forlate et stevne

Ingen biler som er godkjent av teknisk kontroll kan forlate baneområdet/depot før resultatet av eventuelt salg ved anbud/trekning foreligger og det er gitt klarsignal fra løpsledelsen. Ved to eller flere dagers stevne skal det avvikles anbudsrunde som avslutning på hver dag, såfremt det er deltakere som ikke skal fortsette konkurransen påfølgende dag. Disse skal melde dette skriftlig til arrangør innen 15 min etter siste heat er kjørt.

9.6 Bilens tekniske stand ved salg

Bilen skal selges med det utstyr som ble godkjent ved teknisk kontroll eller som ble brukt under konkurransen.
Er det i en og samme bil benyttet flere komplette motorer, forgassere/innsprut, og gearkasser under et stevne, kan kjøperen fritt velge den komplette motoren, forgasser/innsprut, eller gearkassen han måtte ønske av de som er brukt. Selger velger 4 stk hjul som skal følge bilen. Disse skal være i slik stand at kjøper kan kjøre med bilen. (reservehjul som har hastighetsbegrensning er ikke tillatt).
Bilen skal også leveres med fullt ut funksjonelt ratt/nav slik at man kan kjøre med bilen.
Klage på bilens tekniske stand må fremlegges løpsledelse innen 30 minutter etter anbudsrunden er avsluttet.
Biler der det blir avdekket sikkerhetsmessige mangler etter salg (som ikke er i overensstemmelse med regelverk og ikke skader påført under det aktuelle stevnet) vil medføre at selger blir gjort ansvarlig og vil medføre en straff.

9.7 Utstyr som ikke inngår i anbudsprisen

I bilens pris inngår ikke

–           førerstol med understell
–           sikkerhetssele med tilhørende festekroker
–           førerens personlige utstyr
–           FIA godkjent nett på førersiden
–           FIA godkjent polstring på buret
–           Inboardkamera m/innfesting dersom dette er montert.
–           Ratt inkl. nav
–           Spacere